Sveriges ledande travtidning
Villkor

Här är Travrondens villkor för betaltjänster

Travronden, som är en del av TR Media, har kunden i fokus och strävar ständigt mot att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen och ge dig den bästa möjliga upplevelsen i samtliga kanaler och produkter. Genom att godkänna våra allmänna villkor godkänner du också användarvillkor – som gäller allt sedan den 1 oktober 2010.

TR Media AB, här kallat Travronden, (org. nr. 556078-5114) erbjuder tillgång till betaltjänster i enlighet med nedanstående allmänna villkor samt de särskilda villkor som gäller för de tjänster Travronden erbjuder. Genom att träffa avtal med Travronden accepterar och godkänner du dessa allmänna villkor samt de särskilda villkor som gäller för de tjänster du vill abonnera på (tillsammans med villkoren). Vänligen läs igenom villkoren noggrant innan du bestämmer dig för att träffa avtal.

1) Allmänna villkor

Travronden erbjuder på sin webbplats olika betaltjänster. Du kan abonnera på dessa tjänster genom detta avtal.

2) Abonnemang/prenumeration

När du beställer ditt abonnemang på Travrondens betaltjänster bekräftar du att du har tagit del av och accepterat villkoren genom att sätt ett kryss i vidstående ruta.

Travronden bekräftar att avtal om abonnemang på dessa tjänster har ingåtts genom att skicka en bekräftelse till dig via e-post. Av bekräftelsen framgår när abonnemanget börjar gälla. Efter träffat avtal och under förutsättning att du följer villkoren får du rätt att använda tjänsten för din personliga och icke-kommersiella användning i den omfattning som framgår av ditt abonnemang.

Ditt abonnemang är personligt och får inte överlåtas till eller utnyttjas av annan.

För att träffa avtal måste du vara 18 år. Är du under 18 år måste din förmyndare ha godkänt träffat avtal.

3) Abonnemangsavgift/prenumerationsavgift

För Travrondens tjänster debiteras en abonnemangsavgift enligt prislista på Travrondens webbplats. Travronden har rätt att när som helst ändra abonnemangsavgiften. Information om sådan ändring lämnas på Travrondens webbplats.

Abonnemangsavgiften betalas på Travrondens webbplats via direktbetalning, bankkort eller via faktura.

4) Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet avseende abonnemang hos Travronden inom 14 dagar från den dag du fått bekräftelsen. Om du samtycker till att påbörja användningen av Travrondens tjänster redan under ångerfristen har du ingen ångerrätt.

Meddelande om utövande av ångerrätten skall skickas via e-post till: info@trmedia.se eller

Travronden
Box 200 46
161 02 Bromma

Eventuella inbetalda avgifter kommer att betalas tillbaka av Travronden inom 30 dagar från det datum då meddelandet erhölls.

5) Användarnamn och lösenord

Du måste ange användarnamn och lösenord när du skall logga in på tjänsterna på Travrondens webbplats. Användarnamn och lösenordet väljer du själv.

Användarnamn och lösenord får inte avslöjas för obehöriga och skall förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa uppgifter. Om det finns anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av obehörig skall Travronden genast kontaktas. Travronden kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt användarnamn och/eller lösenord. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas Travronden och/eller dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använder ditt användarnamn och lösenord.

6) Användning av tjänst

Travrondens tjänster får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Travrondens tjänster på sådant sätt att Travronden eller tredje man drabbas av olägenhet eller skada.

Vid användning av Travrondens tjänster är du skyldig att iaktta villkoren, gällande lagar, regler, Travrondens anvisningar samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar. Det innebär exempelvis att du inte får:

...använda Travrondens tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra)

...förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv), publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig

...överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom

...annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet eller skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra

Om Travronden misstänker att du begått brott eller på annat sätt nyttjat tjänsten på ett oetiskt sätt kan du omedelbart stängas av från nyttjande av tjänsten, liksom kan polisanmälan riktas mot dig.

7) Meddelanden och inlägg som görs tillgängliga för andra

Du kan medverka direkt i vissa av tjänsterna på www.travronden.se genom att exempelvis göra egna artikelkommentarer. Travronden granskar inte sådana inlägg och meddelanden innan de görs tillgängliga för andra och de omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på travronden.se. Det innebär att du själv är ansvarig för sådana inlägg och meddelanden samt att du kan ställas till svars för dem. Det innebär vidare att du inte har det meddelarskydd som annars gäller om du kontaktar Travronden. Travronden kan inte heller garantera din anonymitet.

8) Tips och regler

Visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.

Tänk på att:

...Skriva i vänlig och civiliserad ton.

...Användande av pseudonym förtar tyngden i ditt inlägg.

...Hålla dig till ämnet.

...Ditt inlägg blir tillgängligt för andra debattörer i samband med att du publicerar det.

...Inte skriva mer än 1000 tecken.

...Inlägg uppdelade på flera kommentarer i syfte att komma förbi teckenbegränsningen tas bort.

...Var sparsam med länkar. Länkar med innehåll som strider mot Travrondens regler är inte tillåtna. I tveksamma fall och där vi inte har möjlighet att kontrollera innehållet bakom länken stryks inlägget.

9) Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Travrondens tjänster tillhandahålls ibland länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Travronden och Travronden ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser. Travronden svarar inte heller för att dessa webbplatser fungerar. Du är själv ansvarig för att följa de användarvillkor och den sekretesspolicy som gäller för de länkade webbplatserna.

Travronden svarar inte för dina mellanhavanden med Travrondens samarbetspartners och kan inte hållas ansvarigt för någon åtgärd eller underlåtenhet från en samarbetspartners sida.

Det som anges ovan angående länkar till samarbetspartners webbplatser gäller även länkar till andra webbplatser som har gjorts av användare av Travrondens tjänster.

10) Insänt material

Travronden har inte någon skyldighet att publicera eller behandla av dig insänt material. Travronden har inte heller någon skyldighet att returnera av dig insänt material (såsom till exempel fotografier).

Du är skyldig att hålla Travronden skadeslöst för anspråk som riktas från tredje man på grund av Travrondens nyttjande av det material du skickar in till Travronden.

11) Säkerhet

Du får inte försöka kringgå Travrondens säkerhetssystem exempelvis genom att använda annan användares inloggningsuppgifter eller lämna ut dina egna inloggningsuppgifter till annan, försöka testa webbplatsens säkerhet utan tillstånd från Travronden, störa kommunikationen för andra användare genom att skicka ej beställd, oönskad e-post eller virus. Du får inte använda Travrondens tjänster på ett sådant sätt som skulle kunna skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Travrondens webbplats eller inkräkta på andra personers användning av Travrondens webbplats. Du får inte försöka skaffa dig otillåten tillgång till något datasystem eller nätverk som omfattas av Travrondens webbplats. Du får inte heller skaffa eller försöka skaffa material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via Travrondens webbplats.

Brott mot eller försök till brott mot säkerheten eller dataintrång kan vara brottsligt. Travronden kommer att undersöka intrång och försök till intrång och kan vid behov involvera berörda myndigheter för att hantera denna typ av brott.

12) Immateriella rättigheter m.m.

All upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Travronden och dess tjänster innehas av Travronden och/eller Travrondens samarbetspartners och du förvärvar genom ditt avtal med Travronden ingen som helst rätt till dessa rättigheter.

Det är, om inte annat uttryckligen anges i villkoren, inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Travrondens tjänster.

13) Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Travrondens ansvar.

Travronden lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom Travronden på Travrondens webbplats. Travronden lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Travronden ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Travronden eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Travronden för brottsliga gärningar som begås med användning av Travrondens tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Travronden svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Travrondens tjänster.

Travronden svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Travrondens tjänster och/eller dess material eller information.

Detta gäller dock inte om Travronden orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

14) Brott mot villkoren

Travronden har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig säga upp ditt avtal med Travronen om du bryter mot någon bestämmelse i villkoren eller om Travronden på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Travronden för all direkt och indirekt skada som du åsamkat Travronden i anledning av brott mot villkoren.

Detta innebär exempelvis att Travronden kan säga upp ditt avtal om det framkommer att du är under 18 år och förmyndare inte har lämnat sitt samtycke till avtalet samt att Travronden kan säga upp avtalet om inte abonnemangsavgiften kan betalas.

15) Personuppgifter

Här kan du läsa Integritetspolicyn för TR Media, som Travronden är en del av.

16) Överlåtelse

Du har inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter/skyldigheter enligt med Travronden träffat avtal. Travronden har dock rätt att utan samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till villkoren.

17) Lagval och tvist

På villkoren skall svensk lag tillämpas.

Tvist hänförlig till villkoren, till användningen av Travrondens webbplats och/eller de tjänster som erbjuds via webbplatsen skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

18) Kontakt

Vill du ta kontakt med Travronden kan du göra det på följande sätt:

E-post: 
redaktionen@travronden.se för redaktionella ärenden, info@trmedia.se för prenumerationsärenden.

Brev:
Travronden
Box 2073 
174 02 Sundbyberg

Organisationsnummer: 556078-5114