Vet sjufalt hut

RST (Riksförbundet Sveriges Travhästägare) tillsatte våren 2016 en arbetsgrupp med uppgift att se över förbundets mål, arbetsformer och organisation. Den snabba utvecklingen inom travsporten ställer ökade krav på RST för att på ett effektivt sätt kunna arbeta för hästägarnas intresse. Även om den allt överskuggande verksamheten för den enskilde medlemmen sker i den egna hästägareföreningen ökar behovet av samverkan på nationell nivå i en gemensam riksorganisation. RST har successivt flyttat fram sina positioner genom medverkan i en rad forum inom bland annat ST. Parallellt med ökat inflytande måste det interna strategiarbetet och de interna förankringsprocesserna utvecklas samtidigt som mobiliseringsförmågan stärks.
Utredningen föreslår att hästägarekonomi och mervärde för hästägarna är de fokusfrågor som RSTs verksamhet skall koncentreras kring. Inom organisationsområdet föreslås en rad åtgärder för att stärka de lokala föreningarnas inflytande i organisationen samtidigt som den centrala organisationen omorganiseras och effektiviseras. En kraf- tigt utbyggd informations- och kommunikationsverksamhet föreslås med användning av nya kanaler och ny teknik.

Under augusti samlades 23 av RSTs 25 föreningar på regionala konferenser i Halmstad och Sundsvall för att diskutera utredningens första delrapport. Uppslutningen var stor och stämningen god. Med utgångspunkt i grupparbeten och redovisningar fortsatte utredningen sitt arbete och förslagen redovisades i en slutrapport i november. Efter remissbehandling i lokalföreningarna kommer RSTs årsmöte den 27 april att fatta beslut om strategi, arbetsformer och organisation.
Klassiskt demokrati- och organisationsarbete.
Mälardalens bidrag har tyvärr varit mycket begränsade. Istället för att medverka i utvecklingen av den gemensamma organisationen har ledningen för Mälardalens hästägareförening ställt sig vid sidan om. Utöver underlag och inbjudningar som gått till alla RSTs föreningar inklusive Mälardalen har jag personligen kontaktat Mälardalens ordförande Conny Johansson och vice ordföranden Kent Carlsson för att diskutera eventuella förslag och önskemål. En önskan från utredningen att medverka på ett medlems- eller styrelsemöte i Mälardalen har mötts med tystnad och påminnelser har lämnats obesvarade. Några meningsskiljaktigheter från Mälardalens representanter i gruppdiskussionerna på den regionala träffen i Halmstad framfördes inte heller utöver ett brev till RSTs styrelse efter mötet. De krav som där ställdes på den framtida organisationen återfinns i allt väsentligt i organisationsutredningens förslag.

I Travonden skriver Mälardalen: ”Den undermåliga och svårlästa utredningen med flera sakfel söker till exempel förbättra en struktur som redan är otidsenlig och där lösningen på upplevda problem är att köpa mer tjänster av Svensk Travsports organisation.” Vad som åsyftas är oklart då de inte önskat några kontakter med varken utredningen eller RSTs styrel- se. Några köp av tjänster föreslås heller inte utan möjligen åsyftas förslaget att kunna utnyttja STs intranät framöver. Den ”självklara kopplingen till Pegasus” vore intressant att veta vad som avses och hur.

Vad handlar egentligen striden om? Med Solvallaföreningen som bas har Björn Damm drivit en hård linje om ökad satsning på ”näringen” vilket skall uttydas hästägare med dyra hästar i professionell trä- ning. En sund tävlingsmodell innefattar cirka åtta banor och resten kan avvecklas. Småhästägare och småbanor har för mycket att säga till om och styr fel. Unghästsats- ningar och ökad genomströmning ger bättre ekonomi. När Damm inte fick gehör för denna linje lämnade han RSTs styrelse under mandatpe- rioden. Efter en tid begärde också Solvallaföreningen utträde ur RST. Därefter har arbetet fortsatt i syfte att skapa ett nytt förbund. Mälardalen och Jägersro har varit förstahandsmål. Tyvärr har Mälardalen anslutit sig till Damms trupper.
Visst kan RST bli både bättre och effektivare och ska så bli. Ett offen- sivt arbete pågår för att stärka organisationen. Den gemensamma utgångspunkten skall vara att vi skall ha en travsport över hela landet och där olika typer av hästägare samsas. RST medverkade till ett strategival 2014 som syftade till att satsa offensivt på sportens spelbolag för att vända spelutvecklingen och därmed trygga travets ekonomiska förutsättningar. Nu pekar kurvorna i positiv riktning och snart är det dags att fördela resultatet. De sportsliga kostnaderna på några områden har blivit för stora som exempelvis saxade tävlingar och sena V75-omgångar. Det måste rättas till och där kan en stark hästägarerörelse spela roll.

Under snart två års tid har RST varit utsatt för en osaklig agitation utan att i någon omfattning bemöta den offentligt. Man har inte velat öka splittringen och slåss inför öppen ridå. Men det hjälper inte alltid att vända andra kinden till. När RST gör ett inlägg i Travronden efter otaliga inlägg, annonser och framträdande från Solvallagruppen kallar Mälardalen detta för att ”så mer split i hästägareleden”.
Jag väljer att citera ett klassiskt inlägg av folktalaren och pionjären Fabian Månsson: ” Vet hut, vet hut, vet sjufalt hut”

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
26 februari 2017 Lars-Olov Pettersson (Ordf. i RSTs organisationsutredning)

Hur gagnar dessa mediala satsningar sporten?

Jag har under en tid förundrats över den mediala satsning ATG gör, dels på ”nätet” och dels i de direktsända travprogrammen på televisionen.

3 mars Bengt Olson, Umeå

Svar till Ingvar Ohlin

Hej Ingvar!

24 februari Anders Strandberg

Svar till Strappa 71

Tack för responsen! Men jag håller ändå fast vid att V7 är djupt orättvist mot oss småspelare. För många av oss satsar våghalsigt och hoppas varje lördagförmiddag att vi ska bli verkligt rika.

19 februari Ingvar Ohlin

Behöver domarna syntestas?

Det är inte utan att man ifrågasätter om man ska fortsätta att spela på trav när domarna kan vara så inkompetenta och ändå få fortsätta!

17 februari Clemens Råvik

Svar till Ingvar Ohlin

De som har mest att vinna på valet att spela för "endast alla rätt" är de som spelar lite mindre, favoritbetonade system.

14 februari Strappa71

Tankar om Olenklints spelkrönika

Det finns många intressanta tankar i Daniel Olenklints spelkrönika i senaste Travronden. Särskilt viktigt tror jag det är att göra något åt sändningarna under V75-dagarna.

13 februari Ingvar Ohlin

Ta efter Nordamerika

En regel från Nordamerika som är värd att titta på: Stör du en medtävlande flyttas du bakom denna, spelar ingen roll om det är från start eller på upploppet.

11 februari Per Henriksen

Gör om V75 Champions!

Inget ont om V75 Champions, ej heller om Jörgen Westholms bravader i årets upplaga på Åbytravet. En vinnare är alltid en vinnare.

6 februari Hans Karlsson, Per-Åke Granlund

Banorna: Därför skriver vi på marknadsavtalet

För ganska exakt ett år sedan pågick debatten kring avtalet om ljud- och bildrättigheterna som varje travbana äger.

3 februari Jägersro, Romme, Rättvik, Östersund med flera travbanor

Böter

● 30.000 kronor i böter för otillåtna preparat i stallet.

● 40.000 kronor i böter för att ej hållit rakt spår på upploppet i ett travlopp.

30 januari Mats Svanhall

Sidor