Vet sjufalt hut

RST (Riksförbundet Sveriges Travhästägare) tillsatte våren 2016 en arbetsgrupp med uppgift att se över förbundets mål, arbetsformer och organisation. Den snabba utvecklingen inom travsporten ställer ökade krav på RST för att på ett effektivt sätt kunna arbeta för hästägarnas intresse. Även om den allt överskuggande verksamheten för den enskilde medlemmen sker i den egna hästägareföreningen ökar behovet av samverkan på nationell nivå i en gemensam riksorganisation. RST har successivt flyttat fram sina positioner genom medverkan i en rad forum inom bland annat ST. Parallellt med ökat inflytande måste det interna strategiarbetet och de interna förankringsprocesserna utvecklas samtidigt som mobiliseringsförmågan stärks.
Utredningen föreslår att hästägarekonomi och mervärde för hästägarna är de fokusfrågor som RSTs verksamhet skall koncentreras kring. Inom organisationsområdet föreslås en rad åtgärder för att stärka de lokala föreningarnas inflytande i organisationen samtidigt som den centrala organisationen omorganiseras och effektiviseras. En kraf- tigt utbyggd informations- och kommunikationsverksamhet föreslås med användning av nya kanaler och ny teknik.

Under augusti samlades 23 av RSTs 25 föreningar på regionala konferenser i Halmstad och Sundsvall för att diskutera utredningens första delrapport. Uppslutningen var stor och stämningen god. Med utgångspunkt i grupparbeten och redovisningar fortsatte utredningen sitt arbete och förslagen redovisades i en slutrapport i november. Efter remissbehandling i lokalföreningarna kommer RSTs årsmöte den 27 april att fatta beslut om strategi, arbetsformer och organisation.
Klassiskt demokrati- och organisationsarbete.
Mälardalens bidrag har tyvärr varit mycket begränsade. Istället för att medverka i utvecklingen av den gemensamma organisationen har ledningen för Mälardalens hästägareförening ställt sig vid sidan om. Utöver underlag och inbjudningar som gått till alla RSTs föreningar inklusive Mälardalen har jag personligen kontaktat Mälardalens ordförande Conny Johansson och vice ordföranden Kent Carlsson för att diskutera eventuella förslag och önskemål. En önskan från utredningen att medverka på ett medlems- eller styrelsemöte i Mälardalen har mötts med tystnad och påminnelser har lämnats obesvarade. Några meningsskiljaktigheter från Mälardalens representanter i gruppdiskussionerna på den regionala träffen i Halmstad framfördes inte heller utöver ett brev till RSTs styrelse efter mötet. De krav som där ställdes på den framtida organisationen återfinns i allt väsentligt i organisationsutredningens förslag.

I Travonden skriver Mälardalen: ”Den undermåliga och svårlästa utredningen med flera sakfel söker till exempel förbättra en struktur som redan är otidsenlig och där lösningen på upplevda problem är att köpa mer tjänster av Svensk Travsports organisation.” Vad som åsyftas är oklart då de inte önskat några kontakter med varken utredningen eller RSTs styrel- se. Några köp av tjänster föreslås heller inte utan möjligen åsyftas förslaget att kunna utnyttja STs intranät framöver. Den ”självklara kopplingen till Pegasus” vore intressant att veta vad som avses och hur.

Vad handlar egentligen striden om? Med Solvallaföreningen som bas har Björn Damm drivit en hård linje om ökad satsning på ”näringen” vilket skall uttydas hästägare med dyra hästar i professionell trä- ning. En sund tävlingsmodell innefattar cirka åtta banor och resten kan avvecklas. Småhästägare och småbanor har för mycket att säga till om och styr fel. Unghästsats- ningar och ökad genomströmning ger bättre ekonomi. När Damm inte fick gehör för denna linje lämnade han RSTs styrelse under mandatpe- rioden. Efter en tid begärde också Solvallaföreningen utträde ur RST. Därefter har arbetet fortsatt i syfte att skapa ett nytt förbund. Mälardalen och Jägersro har varit förstahandsmål. Tyvärr har Mälardalen anslutit sig till Damms trupper.
Visst kan RST bli både bättre och effektivare och ska så bli. Ett offen- sivt arbete pågår för att stärka organisationen. Den gemensamma utgångspunkten skall vara att vi skall ha en travsport över hela landet och där olika typer av hästägare samsas. RST medverkade till ett strategival 2014 som syftade till att satsa offensivt på sportens spelbolag för att vända spelutvecklingen och därmed trygga travets ekonomiska förutsättningar. Nu pekar kurvorna i positiv riktning och snart är det dags att fördela resultatet. De sportsliga kostnaderna på några områden har blivit för stora som exempelvis saxade tävlingar och sena V75-omgångar. Det måste rättas till och där kan en stark hästägarerörelse spela roll.

Under snart två års tid har RST varit utsatt för en osaklig agitation utan att i någon omfattning bemöta den offentligt. Man har inte velat öka splittringen och slåss inför öppen ridå. Men det hjälper inte alltid att vända andra kinden till. När RST gör ett inlägg i Travronden efter otaliga inlägg, annonser och framträdande från Solvallagruppen kallar Mälardalen detta för att ”så mer split i hästägareleden”.
Jag väljer att citera ett klassiskt inlägg av folktalaren och pionjären Fabian Månsson: ” Vet hut, vet hut, vet sjufalt hut”

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
26 februari 2017 Lars-Olov Pettersson (Ordf. i RSTs organisationsutredning)

Replik till panelens svar om International Trot

Jag tror att samtliga medlemmar i Travrondens panel (i nummer 42) har missförstått loppet i Yonkers. Det är inte ett VM – utan loppet heter International Trot och det är precis vad det är.

igår 10:49 Bo Jondahl

Uppmärksamma de sulkyartister vi själva har

Jubileumspokalskvällen blev en njutning för alla oss som älskar god travsport. Och vi fick inte bara se god sport, utan trav i världsklass, med förstklassiga djur, satta i toppförfattning av hängiv

16 augusti "Ära de som äras bör"

Hur kan Anna inte unnas en sekund i trav-TV?

Som så många gånger förr slår min fina vän och kollega samtliga stortränare, som gjorde sig mödan, med sin fine Rafiki Fri.

11 juli Klara Dahlgren, Örebro

Vi spelare vill ha V75 14:30 nu

Måste vi travtippare gå ihop och bestämma oss för att ge fasiken i att spela V75 några veckor framöver för att vi ska få tillbaks den humanare starttiden 14:30? Jag tror det är det är det enda som

8 juli Trav

V75 14.30

Om det blir 100 miljoner mindre i omsättning vad spelar det för roll?

5 juli Tc

Travprogram till Norrland – ett stort problem

Sedan början av år 2018 har alla prenumeranter av travprogram bosatta i Norrland noterat att postgången blivit minst sagt opålitlig.

19 juni Ingemar Sterner, Brunflo och Örjan Eriksson, Östersund

Hur skall vi föryngra travpubliken ?

Medelåldern på travpubliken höjs sakta men säkert. Det är ett stort problem. Hur ser det ut om tio år om inte nya satsningar påbörjas omgående?

17 juni Bengt Welén

Öppet brev till ST:s styrelse

Till Svensk Travsports styrelse

13 maj Anne Haglund, leg. veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar och medlem i Skånska Travsällskapet

Ändra i reglementet nu!

Blir nog svårt att hantera om enskilda banor i framtiden får ta beslut om vilka kuskar ska få tävla där eller inte. Huruvida Svensk Travsport kan och ska döma för förseelser utomlands lämnar jag ti

10 maj Micke Hansson

Ett stort fång rosor till Halmstadtravet

Jag vill ge Halmstadtravet ett stort fång rosor för att de portar djurmisshandlare. Det vi såg i Italien ska inte vara välkommet någonstans. Tyvärr ger jag samtidigt rejält med ris till ST, alla no

8 maj Danne travspelare och djurälskare sedan länge

Sidor