Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Proffstränare får 100.000 kronor i böter

Foto: Montage: Patrik Nord
Foto: Montage: Patrik Nord

Under dagen meddelade Ansvarsnämnden en dom mot en proffstränare i norra Sverige: 100.000 kronor i böter för felaktig behandling.
Dessutom får den som enligt domen behandlat hästen besöksförbud på svenska travbanor i två år.

Publicerad:

Bakgrunden i fallet, som Ansvarsnämnden publicerade under fredagen, är att Svensk Travsport fått tips om att en person behandlar hästar i Norrland utan att vara behörig.
Enligt domen lämnade personen i fråga sin gård och körde norrut, fredagen den 10 februari 2017, mot en av Sveriges travbanor. På travbanan mötte personen upp ned en proffstränare som kom körandes med en hästlastbil. De båda gick in i lastbilen i ett tiotal minuter, innan de båda lämnade parkeringen.

Svensk Travsport hade genom tips fått reda på att personen i fråga ledbehandlar hästar hos olika tränare på en travbana i norra Sverige. När proffstränaren kommit fram till uppstallningsplatsen möttes han av veterinärer som tog dopingprov på hästen. Under tiden för provet, ville hästen inte belasta sitt högra framben till fullo och det blödde dessutom från höger carpus, enligt utredningen. Enligt proffstränarens utförda behandlingsjournal behandlades hästen med Metacam och Ethacalin, och dopingprovet visade sig också innehålla Meloxikam och Prokain, ämnen som finns i de nämnda medlena.
Två dagar efter denna händelse, gjorde Johan Nilsson och veterinär Antti Rautalinko från Svensk Travsports hästvälfärdsavdelning, ett oanmält besök hos proffstränaren.

Svensk Travsport yrkade ansvar mot proffstränaren med stöd av paragraf 2,38 och 45 genom att han anlitat XX att på hästen YY utföra en ledpunktion som kan orsaka ett inte obetydligt lidande. XX var dessutom inte behörig att utföra behandlingen. Proffstränaren hade enligt förundersökningen utan föregående ordination av veterinär medicinerat häst med Metacam och Ethacilin. Dessutom har han underlåtit att föra behandlingsjournal i enlighet med Svensk Travsports föreskrifter.
När det kommer till personen som utfört behandlingen, yrkade Svensk Travsport ansvar med stöd av paragraf 2 och 38 i tävlingsreglementet genom att utan att ha varit behörig utfört en ledpunktion. Personen har vidare medverkat till proffstränarens brott mot paragraf 44 i tävlingsreglementet.

Under förhandlingen, som ägde rum i mars i år, vill proffstränaren inte nämna vem som utfört behandlingen. Han erkände däremot att han medicinerat hästen med Metacam och Ethacilin utan godkännande av veterinär. Han har dessutom erkänt att behandlingsjournalen var/är bristfällig. Han yrkade däremot på ansvarsbefrielse då det enligt honom förelåg en nödsituation vid det aktuella tillfället då det var fara för hästens liv. Han vitsordade dessutom att han utfört transport till mötesplatsen för att XX skulle titta på hästen, men enligt proffstränaren kunde XX inte göra någonting.

Förkastligt ur djurskyddssynpunkt enligt Ansvarsnämnden

Ansvarsnämnden bedömer att både proffstränaren och personen som enligt Svensk Travsport utfört behandlingen är underställda reglemente, den siste i form av hästägare. Ansvarsnämnden finner mot bakgrund av utredningen att det är ställt utom rimligt tvivel att XX utfört en ledpunktion på hästen, i hästlastbilen den 10 februari 2017. Ansvarsnämnden finner det också förkastligt ur djurskyddssynpunkt att proffstränaren transporterade hästen, som hade feber och inte kunde stödja på höger framben, en betydande sträcka, från uppstallningsplatsen till mötesplatsen.
Däremot anser Ansvarsnämnden att hästen behövde medicinerna som påträffades i dopingprovet.

När det gäller behandlaren/hästägarens påföljd konstaterar Ansvarsnämnden att personer som utför behandlingar på hästar utan att vara behöriga inte hör hemma inom travsporten. Enligt Ansvarsnämnden kan därför någon annan påföljd än längre tillträdesförbud till samtliga travbanor i landet inte komma i fråga.
När det gäller proffstränaren är det enligt Ansvarsnämnden både ytterst anmärkningsvärt och ansvarslöst att utsätta hästen för en lång transport för att låta en icke behörig person utföra en ledpunktion. Han ska därför ådömas ett högt bötesstraff.

Ansvarsnämnden dömer hästägaren/behandlaren till tillträdesförbud till alla till Svensk Travsport anslutna travbanor i två år med stöd av paragraf 2,38 och 71.
Ansvarsnämnden dömer proffstränaren till böter á 100.000 kronor med stöd av paragraf 2,38,45,71 och 72.

Överklagan kan göras till Svensk Travsports överdomstol. Den ska vara inne inom 14 dagar.

FAKTA

Metacam

Indikation: Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hästar.
Meloxikam tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel (NSAID), oxikam-familjen, som verkar genom hämning av prostaglandinsyntesen och utövar därigenom antiinflammatoriska, analgetiska, antiexudativa och antipyretiska effekter. Den reducerar leukocyt­infiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollageninducerad trombocytaggregation. Meloxikam har även antiendotoxinegenskaper eftersom substansen har visats hämma produktionen av thromboxan B2 inducerad av intravenös administrering av E.coli-endotoxin till kalvar och svin.
Absorption: När läkemedlet används enligt rekommenderad doseringsregim är biotillgängligheten cirka 98%. Maximal plasmakoncentration erhålls efter cirka 2 - 3 timmar. En ackumulationsfaktor på 1,08 indikerar att meloxikam inte ackumuleras vid daglig administration.
Distribution: Cirka 98% av meloxikam är bundet till plasmaproteiner. Distributionsvolymen är 0,12 l/kg.
Metabolism: Metabolismen är kvalitativt lika hos råtta, minigris, människa, nötkreatur och svin, även om det kvantitativt finns skillnader. Huvudmetaboliterna som återfinns hos alla djurslag är 5-hydroxy- och 5-karboxy-metaboliter och oxalyl-metaboliten. Metabolismen hos häst har inte undersökts. Alla huvudmetaboliter har visat sig vara farma­kologiskt inaktiva.

FAKTA

Ethacilin

Indikation: Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för bensylpenicillinprokain, exempelvis mastit, pneumoni, rödsjuka, metrit och nefrit.
Den aktiva substansen i Ethacilin är bensylpenicillinprocain. Penicillin utövar en baktericid effekt genom att ingripa i cellväggssyntesen. Bensylpenicillinprokain är aktivt mot grampositiva aeroba och anaeroba bakterier samt, som regel, mot vissa gramnegativa bakterier inom genus Pasteurella, Fusobacterium och Haemophilus. Betahemolyserande streptokocker och de mastitframkallande streptokockerna agalactie, dysgalactie och uberis är generellt känsliga. Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta.
Resistenta bakterier kan visa korsresistens till andra beta-laktamer.
Genom prokaintillsatsen sker absorptionen från injektionsstället långsamt. Vid rekommenderad dos till nöt erhålles maximal serumkoncentration på 2,9 μg/ml efter ca 2 tim. Halveringstiden är 6 timmar. Bensylpenicillinprokain binds till serumproteiner till cirka 45%. Maximal koncentration i mjölk från friska juverdelar efter en dos av 20 mg/ml är cirka 0,2 μg/ml. Koncentrationen i mjölk från infekterade juverdelar är betydligt högre. Passage till CNS ökar vid meningit.
Bensylpenicillin utsöndras via njurarna i oförändrad form.

ANNONS

Ämnen i artikelnSå jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.

ANNONS